پروژه های جاری

رديف

شرح كار

محل پروژه

كارفرما

درصد پيشرفت

مبلغ اوليه (ميليون ريال)

1

500 واحد مسكوني ائل گلي

تبريز

شركت خانه سازي ايران

30%

867 َ251

2

مجتمع تجاري و خدماتي عتيق

تبريز

شركت عمران و توسعه آذربايجان

10%

481 َ185

3

شهرك مبل و لوازم خانگي بين المللي تبريز

تبريز

فرمانداري بستان آباد و شركت روند

10%

000 َ150

4

نمايشگاه تخصصي ارس

منطقه آزاد ارس

سازمان منطقه آزاد ارس و شركت روند

15%

000 َ100

5

مجتمع تجاري و خدماتي زند

تهران

شهرداري 6 تهران - شركت روند

10%

000 َ400

6

مجتمع مسكوني ميناي سعادت آباد تهران

تهران

توسعه و عمران اميد شركت روند

80%

000 َ50

7

مجتمع مسكوني 120 واحدي نياوران

تبريز

شركت روند

10%

000 َ160

8

مجتمع مسكوني 390 واحدي سهند

شهر جديد سهند

شركت روند

20%

000 َ200

9

مجتمع تجاري و اداري نيل سهند

شهر جديد سهند

شركت روند

90%

000 َ200