پروژه های انجام شده

فهرست كارها و پروژه هاي اجرا و تحويل شده شركت روند
رديف  شرح کار  کارفرما  تاريخ تحويل   مبلغ برآوردی پيمان ( ميليون ريال )
1 اسکلت مقاوم آپارتمانهای جانبازان  بنياد جانبازان  1371 248
2 احداث منبع آب شهر جديد سهند شرکت عمران شهر جديد سهند  1373 185
3 احداث مجتمع مسكوني والمان 1 شركت روند 1374 600
4 ساختمانهای مجتمع مسکونی سيمان صوفيان - ارم  شرکت سيمان صوفيان  1375 6,520
5 احداث كانالهاي تاسيساتي مركز آموزشي فني حرفه اي تبريز  سازمان آموزش فني و حرفه اي 1372 721
6 ساختمان مرکز بهداشتی شهر جديد سهند  شرکت عمران شهر جديد سهند  1376 840
7 اجرای 42 واحد ويلائی نمونه شهر جديد سهند شرکت عمران شهر جديد سهند  1376 2,960
8 ساختمان اداره کل تامين اجتماعی اردبيل  شرکت خانه سازی ايران  1378 1,490
9 اجرای ساختمانهای دادگستری بستان آباد -هشترود  دادگستری آذربايجانشرقی  1378 5,700
10 شبکه جمع آوری فاضلاب پارس آباد  آب و فاضلاب اردبيل  1378 4,920
11 کتابخانه مرکزی اردبيل  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  1380 2,883
12 اجراي اسكلت تعاوني مسكن فرهنگيان بعثت شركت روند 1379 24,280
13 ساختمانهای جنبی بيمارستان اردبيل  شرکت خانه سازی ايران  1381 2,898
14 احداث مجتمع مسکونی وليعصر 15 واحدي شرکت روند  1382 1,750
15 ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه محقق اردبيلي دانشگاه محقق اردبيلي 1384 8,446
16 شبکه جمع آوری فاضلاب اروميه  آب و فاضلاب آذربايجانغربی  1385 2,882
17 احداث مجتمع مسكوني صدر شركت روند 1382 15,000
18 احداث مجتمع مسكوني والمان 2 شركت روند 1383 14,000
19 اجراي تونل قطعه سوم قطار شهري تبريز سازمان قطار شهري تبريز 1383 14,600
20 اجرای عمليات سفتکاری ساختمان 14 طبقه نظام مهندسی  تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی استان  1385 11,130
21 احداث مجمع مسكوني زمان شركت روند 1385 26,000
22 احداث مجتمع اداري روند _ چاي كنار شركت روند 1385 2,100
23 اسكلت بتني برج 300 واحدي زمرد تعاوني مسكن يگان ويژه 1385 24,000
24 احداث تقاطع غير همسطح شهيد فهميده شهرداري منطقه 5 1385 20,100
25 اسكلت  مقاوم ساخنمان ستادي ديسپاچينگ  شركت برق منطقه اي 1388 30,000
26 ساختمان مسكوني فردوس شركت روند 1388 55,000
27 ساختمان اداري ناهيد شركت روند، توسعه مسكن اميد 1388 25,000
28 شبكه جمع آوري فاضلاب ناحيه 2 و 3 شهر جديد سهند شركت عمران شهر جديد سهند 1389 11,542
29 ساختمان ستادي و ديسپاچينگ شمالغرب شهريار شركت برق منطقه اي آذربايجان 1388 29,550

فهرست كارها و پروژه هاي اجرا و تحويل شده شركت روند (با ادارات و نهاد هاي دولتي و رسمي)

رديف 

شرح کار  محل پروژه کارفرما  شماره قرارداد   مبلغ برآوردی پيمان     ( ميليون ريال )
1 اسکلت مقاوم آپارتمانهای جانبازان  تبريز  بنياد جانبازان  72-959 248
2 احداث منبع آب شهر جديد سهند تبريز  شرکت عمران شهر جديد سهند  52/ق 185
3 ساختمانهای مجتمع مسکونی سيمان صوفيان - ارم  تبريز  شرکت سيمان صوفيان  5309 6,520
4 ساختمان مرکز بهداشتی شهر جديد سهند  تبريز  شرکت عمران شهر جديد سهند  5/20/36748 840
5 اجرای 42 واحد ويلائی نمونه شهر جديد سهند تبريز  شرکت عمران شهر جديد سهند  104/ق 2,960
6 ساختمان اداره کل تامين اجتماعی اردبيل  اردبيل  شرکت خانه سازی ايران  1/1/11494 1,490
7 اجرای ساختمانهای دادگستری هشترود-بستان آباد بستان آباد هشـترود دادگستری آذربايجانشرقی  214-د  *215-د 5,700
8 شبکه جمع آوری فاضلاب پارس آباد  اردبيل  آب و فاضلاب اردبيل  5/6164/آف 4,920
9 کتابخانه مرکزی اردبيل  اردبيل  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  86/770 2,883
10 ساختمانهای جنبی بيمارستان اردبيل  اردبيل  شرکت خانه سازی ايران  1-1-7284 2,898
11 ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي 10228 8,446
12 شبکه جمع آوری فاضلاب اروميه  اروميه  آب و فاضلاب آذربايجانغربی  5989/040 2,882
13 اجراي تونل قطعه سوم قطار شهري تبريز تبريز  سازمان قطار شهري تبريز ق/106-81 14,600
14 اجرای عمليات سفتکاری ساختمان 14 طبقه نظام مهندسی  تبريز  تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی استان  82/362/ت.م 11,130
15 اسكلت بتني برج 300 واحدي زمرد تبريز  تعاوني مسكن يگان ويژه 39-8-01-50 24,000
16 احداث تقاطع غير همسطح شهيد فهميده تبريز  شهرداري منطقه 5 7304/94 20,100
17 ساختمان ستادي و ديسپاچينگ شمالغرب شهريار تبريز  شركت برق منطقه اي 85-278 30,000
18 شبكه جمع آوري فاضلاب ناحيه 2 و 3 شهر جديد سهند شهر جديد سهند شركت عمران شهر جديد سهند 229 11,542
19 احداث شبكه فاضلاب مياندوآب مياندوآب آب و فاضلاب آذربايجانغربي 10346 23,875
20 500 واحد مسكوني ائل گلي تبريز تبريز  شركت خانه سازي ايران - 251,867
21 مجتمع تجاری خدماتی عتیق
تبريز  شركت عمران و توسعه آذربایجان
- 185,481