پشتوانه مالی

                        نمودار رشد سرمایه و توان مالی شرکت                                                                                                                                           نمودار رشد نیروی انسانی در شرکت روند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار توزیع منابع مالی شرکت روند در بخش های مختلف (به درصد)                                                                          نمودار توزیع نیروی انسانی شرکت روند در بخش های مختلف (به درصد)

 

 

 

 

 

 


 اظهارنامه مالیاتی سال 90

دانلود فایلPDF

صورتهای مالی سال 90 شرکت روند

 
مالیات های قطعی شرکت
 
 
دارایی های شرکت