اعضا

رديف  نام و نام خانوادگي وضعيت در شركت  مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سمت
1 محمود باغبان اورندي سهامدار و استخدام دائم  ليسانس مهندسي عمران  1364 مدير عامل
2 سعــــيد نژاد اتحاد سهامدار و استخدام دائم  ليسانس مهندسي مكانيك 1364 سرپرست كارگاه 
3 محمد حسين حصني سهامدار و استخدام دائم  ليسانس راه و ساختمان 1359 سرپرست كارگاه 
4 بابك ســــفري سهامدار و استخدام دائم  ليسانس عمران-عمران 1372 سرپرست كارگاه 
5 ناصر پورعباس وفا سهامدار و استخدام دائم  ليسانس پيراپزشكي 1367 تداركات
6 علي نژاد اتحاد سهامدار و استخدام دائم  ليسانس مديريت  بازرگاني 1386 امور اداري ، انفورماتيك
7 محمد مـــــرادي سهامدار و استخدام دائم  ليسانس راه و ساختمان 1378 سرپرست دفتر فني
8 غلامرضــا ملازاده سهامدار و استخدام دائم  ليسانس عمران-عمران 1378 سرپرست كارگاه
9 حميد قلــــي زاده سهامدار و استخدام دائم  ليسانس عمران-عمران 1379 مهندس كارگاه
10 رحيـــــم همابخت سهامدار و استخدام دائم  ديپلم رياضي فيزيك 1360 تداركات فني
11 رحيم حصنــــــي سهامدار و استخدام دائم  ليسانس مهندسي توليدات 1377 سرپرست اكيپ نقشه برداري
12 مريم بنوعلــــــي سهامدار و استخدام دائم  ليسانس زمين شناسي 1377 ژئوتكنيك
13 محمد قاسم زاده قراردادی   ليسانس عمران-عمران 1376 سرپرست کارگاه
14 محمد ارکی
قراردادی   ليسانس عمران-عمران 1385 مهندس کارگاه
15 مينا باغبان اورندي سهامدار و استخدام دائم  ليسانس معماري 1389 دفتر فني
16 ليلي باغبان اورندي سهامدار و استخدام دائم  ليسانس مديريت پروژه 1390 دفتر فني
17 علی شادی
قراردادی ليسانس عمران - عمران
1386 دفتر فني
18 امیر علی شمیزی
قراردادی ليسانس عمران - عمران
1380 مهندس کارگاه
19 نیما فرزدی
قراردادی ليسانس معماری 1383 آرشیتکت
20 فرهاد سایری
قراردادی فوق ليسانس عمران - زلزله
1389 مهندس دفتر فنی
21 آرش آبرومند آذر
قراردادی
ليسانس مهندس مکانیک
1386 مهندس تاسیسات
22 شروین حیدر پور
قراردادی
فوق لیسانس
مکانیک - تبدیل انرژی
1375 سرپرست تاسیسات