انبوه سازی

رديف  نام پروژه محل  پروژه  شرح پروژه
وضعیت و پیشرفت پروژه
1 مجتمع تجاري - اداري نيل ( روند )
شهر جدید سهند تعداد 23 واحد تجاری و 14 واحد اداری با یک سالن غذاخوری و یک سالن عروسی
14 واحد تجاري ، 24 واحد اداري و دو باب پذيرائي 
2 برج های 390 واحدي روند شهر جدید سهند 6 برج 13 طبقه در 390 واحد با 50000 مترمربع زیر بنا در 16000 مترمربع زمین
زمین به نام شرکت روند و پروانه اخذ و تجهیز کارگاه انجام شده
3 برج 120 واحدي نياوران  تبريز - شهرک نیاوران
یک برج 12 طبقه در دو بلوک 18000 مترمربع زیربنا در 2500 مترمربع زمین
زمین توسط شرکت روند خریداری و در حال اخذ مجوز می باشد.
4 برج مسکونی ثريا ( روند )
تبريز - خیابان باغشمال جدید
یک برج 9 طبقه در 800 مترمربع زمین با 5000 مترمربع زیربنا زمین توسط شرکت روند خریداری و قسمتی از هزینه پروانه پرداخت و نقشه ها در دست طراحی می باشد.
5 پروژه مسکونی فردوس ( روند )
تبريز - ائل گلی, کوی فردوس
یک برج 9 طبقه در 850 مترمربع زمین با 4000 مترمربع زیربنا 50% بنام شرکت روند و با 40% پیشرفت در حال اجرا می باشد.
6 مجتمع کارگاهی روند
جاده تبریز - تهران نرسیده به پلیس راه
قسمت اداری 700 مترمربع 5 سالن کارگاهی 4000 مترمربع و 16000 مترمربع زمین کلا بنام شرکت روند بوده 95% عملیات انجام شده و وام اخذ نشده
7 برج ناهید ( تهران-روند )
تهران - جردن, بلوار ناهید
یک برج 7 طبقه در 30 واحد اداری به مساحت 4600 مترمربع در 1000 مترمربع زمین 35% بنام شرکت روند بوده با 45% پیشرفت در حال اجرا می باشد.
8 مجتمع تفریحی و استراحت گاه خلعت پوشان
تبریز - جاده تهران روبروی نمایشگاه بین المللی
یک برج 9 طبقه در 850 مترمربع زمین با 4000 مترمربع زیربنا زمین خریداری و با 85% پیشرفت در حال اجرا می باشد.