گواهی رتبه بندی

گواهي رتبه بندي  -  مجوز ها فعاليت ، پروانه ها بهره برداري و عضويت  و تشويق نامه هاي شركت روند 
نام شرکت :  رونـــد (سهامی خاص)
رديف نام مجوز نام مرجع صادر كننده مجوز  سال اخذ شرح فعاليت رتبه و درجه
1 مجوز فعاليت پيمانكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي 1388 پيمانكاري ساختمان پايه 1،پيمانكاري راه و پل و تونل پايه 3،پيمانكاري تاسيسات و تجهيزات پايه 3 ، پيمانكاري آب (سد - كانال  - تاسيسات شهري ) پايه 3 و در زمينه برق و صنعت و معدن پايه 5
2 پروانه استغال بکارحقوقی
سازمان نظام مهندسی
1387 پروانه پايه  شخصي حقوقي
3 پروانه استغال بکارحقوقی
سازمان نظام مهندسی 1388 پروانه پايه مجري شخصي حقوقي
4 پروانه عضويت تحقيق و توسعه انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 1385 گواهي عضويت به عنوان شركت هاي داراي واحد تحقيق و توسعه 
5 پروانه عضويت صادر كننده خدمات فني و مهندسي انجمن صدور خدمات فني و مهندسي 1386 گواهي عضويت به عنوان شركت صادر كننده خدمات فني و مهندسي
6 مجوز انبوه سازي
سازمان زمين و مسكن
1383 انبوه سازي و ساخت مجتمع هاي مسكوني و تجاري پايه 3
7  پروانه بهره برداري      
وزارت صنايع و معادن 1384 توليد درب و پنجره uP.V.C و تبديل شيشه به شيشه دو جداره 
نظر به تحويل كليه پروژه ها  هيچگونه  سو. پيشينه حرفه اي ندارد و اصلا در هيچ پروژه اي تاخير غير مجاز ندارد 
رديف نام پروژه محل اجرا كارفرما مهندس مشاور تاريخ آغاز تاريخ اتمام يا درصد پيشرفت مبلغ پيمان (ميليون ريال ) نوع گواهي دريافت شده
1 اسكلت مقاوم آپارتمانهاي جانبازان-پروژه رسالت تبريز بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي واحد عمران بنياد جانبازان 1370/3/17 1371/10/26 243 رضايت نامه
2 منبع آب 5000 متر مكعبي سهند تبريز-شهر جديد سهند شركت عمران شهر جديد سهند شركت عمران شهر جديد سهند 1371/5/28 1373/3/3 185 رضايت نامه
3 42 واحد ويلائي شهر جديد سهند تبريز-شهر جديد  شركت عمران شهر جديد سهند شركت عمران شهر جديد سهند 1375/3/1 1376/10/10 1963 رضايت نامه
4 قطعه سوم قطار شهري تبريز تبريز سازمان قطار شهري تبريز مهندسين مشاور هگزا 1381/2/17 1383/4/6 11707 رضايت نامه
5 ساختمانهاي جنبي بيمارستان اردبيل اردبيل شركت خانه سازي ايران-تهران شركت خانه سازي ايران-تبريز 1378/6/1 1382/6/18 2898 رضايت نامه
6 ساختمان دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبيلی  اردبيل دانشگاه محقق اردبيلي مهندسين مشاور هشتاك 1377/12/26 1383/10/9 8444 رضايت نامه
7 اسکلت بتنی 300 واحدی زمرد
تبریز یگان ویژه آذربایجان شرقی ایده پردازان
1383
1385 24000 تقدیر نامه